Naše další weby: nesehnuti.cz hyper.cz zenskaprava.ecn.cz jmz.ecn.cz uprchlik.ecn.cz ekobrana.cz dobrovolne.nesehnuti.cz podporte.nesehnuti.cz
Neučná stezka Přehrada jak ji neznáte NESEHNUTÍ
tabule 6 tabule 5 tabule 4 tabule 3 tabule 2 tabule 1 navigace

Siňičák - průvodce strezkou
Víte kde jste? No přece na Prýglu! Kromě nás, siničáků, proslavila Prýgl Hitlerova dálnice, která tu sice není, ale zůstal pro ni předchystaný betonový monolit pod hrází. Dvounožci na břehu se řadu let dohadují, jestli mi tu hned vedle postavit novou silnici pro 20 000 aut denně. Už teď je nás tu pod hladinou až moc a ještě mi hned vedle mají svištět, hlučet a prášit kamióny! Asi taky podepíšu nějakou petici.
 •  

 • Naučná stezka

  Připravili jsme pro vás šestici informačních tabulí naučné stezky „Brněnská přehrada jak ji neznáte“ a rozmístili je podél nejvyužívanější vycházkové cesty na levém břehu Brněnské přehrady, takže je jistě nepřehlédnete. Trasa naučné stezky, dlouhé něco málo přes dva kilometry a kopírující červenou turistickou značku, směřuje od Přístaviště přes hráz k restauraci U Lva; odtud klesá vlevo k vrstevnici, vine se nad veslařským a windsurfingovým klubem a končí v rekreační zóně za bývalým Sokolským koupalištěm
  Tato informační tabule je tabulí první a nabízí povšechné informace o Brněnské přehradě a okolí, zajímavostech výstavby vodní nádrže a aktivitách tvůrce stezky - občanského sdružení NESEHNUTÍ.
  Druhá tabule v parčíku těsně za hrází vám nabízí zejména podrobné informace o vzácné květeně nacházející se na zdejších svazích v přírodní památce Skalky u Přehrady. Můžete si také udělat výlet do historie a seznámit se s původními plány říšské (tzv. Hitlerovy) dálnice poblíž přehrady, o jejíž realizaci v tomto prostoru (R43 Brno - Moravská Třebová) se vedou vleklé spory.

  O 250 metrů dále, naproti restauraci U Lva, vás třetí tabule zavede pod vodní hladinu. Nesetkáte se sice s rybami, ale zato se projdete starými Kníničkami - vesnicí, která byla kvůli stavbě přehrady zatopena a jejíž jméno také přehrada kdysi nesla. Dále se zde dozvíte, jak naši předkové na konci druhé světové války přehradu zachránili či zajímavosti z rekreačního využití nádrže.

  U tabule čtvrté se octnete v lese. Dozvíte se z ní bližší informace o typických stromech v okolí přehrady a stranou vašeho zájmu jistě nezůstane část o památných stromech doplněná o několik fotografií těchto věkovitých, státem chráněných jedinců.

  Pátá informační tabule nad zátokou u bývalého Sokolského koupaliště vás seznámí zejména se vzácnějšími rostlinnými a živočišnými zástupci a nahlédne také za hřiště plážového volejbalu. Skryto před zraky kolemjdoucích se zde nalézá překrásné mokřadní jezírko, relikt kdysi kolosálního „koncertního sálu“ mnoha chráněných druhů žab.

  Poslední, šestá tabule vás zavede nejprve do mikrosvěta vodních řas a sinic, aby vám následně vysvětlila pojem eutrofizace a zblízka popsala aktivní zásahy proti tzv. vodnímu květu. Zároveň nabízí atraktivní fotografie nálezů ze dna přehrady pořízené převážně v období jejího upuštění v roce 2009. Rozloučíme se s vámi bližšími informacemi o ekoporadně a možnostech aktivního zapojení se do činnosti Nesehnutí.
   letecký pohled na přehradu  loď plující po přehradě  bagr na dně vypuštěné přehrady

  »»

 • Údolní přehrada na řece Svratce

  Brněnská přehrada leží na severozápadním okraji města Brna a její okolí se postupem času stalo nejnavštěvovanější rekreační oblastí v blízkosti města. Dříve se jí říkalo Kníničská, neboť při její stavbě byla zatopena obec Kníničky (blíže na tabuli č. 3). Řeka Svratka, dříve též nazývaná Švarcava, na jejímž 56. kilometru se přehrada nachází, je největším levobřežním přítokem Dyje. Její povodí se rozkládá od severní části Českomoravské vrchoviny na jihovýchod přes Boskovickou brázdu, Brněnský vyvřelý masiv a Moravský kras až do Dyjskosvrateckého úvalu. Jeho délka činí přibližně 115 km a šířka 60 km. Samotná řeka Svratka pramení na jihozápadním úbočí Žákovy hory ve výšce 780 m n. m. a svou pouť končí na soutoku s Dyjí, dnes v oblasti střední zdrže Novomlýnských nádrží.
  Nad soutokem s řekou Svitavou se nachází několik míst, na nichž byla v minulosti zvažována výstavba přehrady, říční údolí sevřené relativně příkrými svahy se totiž místy zužuje jen na několik desítek metrů (v Borovnici, nad Veverskou Bítýškou, v Kníničkách, nad Komínem, u Kamenného mlýna aj.). Ve vodohospodářských plánech z poloviny 20. století proto najdeme v tomto úseku až 9 přehrad.

  První plány na výstavbu přehrady vznikaly již za Rakouska-Uherska. Pro výstavbu nádrže podle projektu inženýrů J. Mazela, K. Lossmana, S. Kratochvíla a A. Homoly z roku 1911 hovořilo hned několik faktorů - nádrž měla zejména zabránit každoročním povodním na řece, stát se zásobárnou vody pro město a zdrojem levné elektrické energie či rekreačním zázemím Brna. Projekt byl nakonec přepracován a realizován až v letech 1936 – 1940, v období hospodářské krize. Dílo v hodnotě tehdejších 59 milionů korun provedlo Ministerstvo veřejných prací a firma Müller a Kapsa ve spolupráci s Českomoravskými strojírnami v Blansku a Vítkovickými železárnami.

  K výstavbě přehrady právě v těchto místech bylo nakonec přistoupeno proto, že oblast zátopy (260 ha) se jevila jako nejméně kontroverzní. Největším problémem zde byla likvidace obce Kníničky a přesídlení obyvatel a několik zásahů v oblasti Veverské Bítýšky. V oblasti zátopy se však nenacházela zvláště hospodářsky cenná půda, neprobíhala zde významná těžba nerostných surovin a ani důležité lesní komplexy nebyly stavbou narušeny. Také cenné historické památky, které dnes můžeme obdivovat v blízkosti přehrady, ležely mimo předpokládanou zátopu (hrad Veveří, pozdně románská kaple Matky Boží nedaleko hradu, centrum Veverské Bítýšky aj.).

  Na samém konci druhé světové války, 26. dubna 1945, unikla přehradní hráz jen o vlásek zničení, když byla ustupujícím německým vojskem podminována. Díky osobní statečností hrázného Františka Šikuly a jeho spolupracovníků bylo nacistům zabráněno v odpálení náloží, které by mohlo způsobit katastrofu obrovských rozměrů.
  pohled na přehradu  pohled z hráze na výpusť  zamrzlá přehrada  pohled na hrad Veveří

  »»

 • Občanské sdružení Nesehnutí Brno

  Nevládní nezisková organizace NESEHNUTÍ vznikla v roce 1997. Realizuje projekty, jejichž smyslem je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, vzdělávací aktivity v oblasti zásadních společenských témat, ochrany životního prostředí, lidských práv a rovných příležitostí žen a mužů. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Od aktivních lidí, kteří se zajímají o dění okolo sebe, od lidí, kteří jako nedílnou součást své svobody vnímají i podíl na zodpovědnosti za život na naší planetě.

  NAŠE HLAVNÍ PROGRAMY A AKTIVITY:

  ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY
  Hledáme alternativy k nekontrolované expanzi obřích nákupních center s jejich negativními průvodními jevy (nárůst dopravy, vylidňování městských center, zánik malých obchodů, zábor zelených ploch, porušování práv zaměstnanců ..) a navrhujeme řešení. Organizujeme veřejné besedy, výstavy, vydáváme informační materiály, pořádáme občanské protesty, účastníme se správních řízení na stavby nových nákupních center atd. V roce 2010 NESEHNUTÍ zahájilo kampaň BRNO V AKCI za rozvoj pestré sítě malých obchodů v Brně.
  Více informací naleznete na: www.hyper.cz a www.brno.hyper.cz

  ZBRANĚ, NEBO LIDSKÁ PRÁVA?
  Zbraně vyvážené z ČR často končí v zemích, ve kterých probíhá občanská válka, etnický konflikt, kde vládnou režimy trvale porušující lidská práva nebo v zemích, které slouží jako přestupní stanice pro vývoz zbraní do států pod embargem OSN či EU. Snažíme se rozpoutat o této problematice veřejnou diskusi, prosazujeme zavedení veřejné kontroly zbrojních exportů a dosáhnout zákazu vývozu zbraní do oblastí, kde mohou být použity k porušování lidských práv. V rámci této kampaně pomáháme sociálně slabým – hlásíme se k filosofii celosvětového hnutí Food Not Bombs.
  Více informací naleznete na: www.zbrane.ecn.cz a www.jmz.ecn.cz

  ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA
  Usilujeme o spoluvytváření prostoru pro otázky spojené se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a poukazujeme na problémy z toho vyplývající (násilí páchané na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách). Mezi naše aktivity patří vzdělávací akce (semináře, přednášky, workshopy), publikace a distribuce informačních materiálů, veřejné akce (promítání a besedy, infostánky, happeningy apod.) Vedeme kampaň zaměřenou na podporu účasti mužů v péči o děti a kampaň zaměřenou na kritickou reflexi zobrazování žen a mužů v českých reklamách.
  Více informací naleznete na: www.zenskaprava.ecn.cz

  BEZPEČÍ PRO UPRCHLÍKY
  Cílem programu je zlepšit situaci migrantů/tek a uprchlíků/ic v České republice, a to jak z pohledu jejich pobytu v naší zemi, tak z hlediska jejich obrazu u české veřejnosti. Organizujeme vzdělávací programy, workshopy, jejichž cílem je podporovat porozumění lidem, kteří se do naší země stěhují, ale pomáháme také samotným příchozím. V roce 2010 NESEHNUTÍ zahájilo projekt MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED, jehož cílem je zápasit s předsudky, rostoucí xenofobií a vůbec strachem z jiného.
  Více informací naleznete na: www.uprchlik.ecn.cz 

  EKOLOGICKÁ PORADNA
  Podpora poskytovaná lidem zajímajícím se o dění v jejich okolí funguje prostřednictvím telefonu (543 214 144), portálu www.ekobrana.cz a e-mailu (ekoporadna@nesehnuti.cz), anebo prostřednictvím osobních konzultací v naší kanceláři (pondělí a středa 10-12 a 16-18 hodin nebo jindy po předchozí domluvě). Poradíme s konkrétní otázkou, vyhledáme potřebné informace či zdroje, zanalyzujeme situaci a pomůžeme najít řešení problému.
  Více informací naleznete na: www.ekobrana.cz

  KNIHOVNA NESEHNUTÍ
  Naše knihovna má různé tematické sekce: feminismus, ekologie a ochrana životního prostředí, práva zvířat, lidská práva a společnost, sociální práce atd.. Nabízíme více než 2 000 knih a zhruba 600 časopisů. Knihovna má otevřeno každé pondělí a středu 10-12 a 16-18 v kanceláři NESEHNUTÍ.
  Více informací naleznete na: http://www.knihovna.nesehnuti.cz.
  přednáška NESEHNUTÍ  protest proti Bauhasu  proti sexismu  ekoporadna NESEHNUTÍ  rozdávání jídla FNB

  »»